Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Go in

Go to hospital for treatment, surgery, etc.
He WENT IN for a triple bypass operation two days ago.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 991,347

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020