Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Anticamera
Phòng khách nhỏ, phòng khách kề bên. Là phòng riêng bên cạnh khu làm việc của Đức giáo hoàng. Trong phòng này, ngài tiếp các hồng y và các quan chức. (Từ nguyên Latinh anti, sát bên + camera, phòng; nghĩa là phòng riêng.)
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,354,249

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020